Fachbereich Rechtswissenschaften


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Professor Dr. Bernd J. Hartmann, LL.M. (Virginia)

Top content

Professur für Öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht und Verwaltungswissenschaften

Institut für Staats-, Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht (ISVWR)
 
Tel.: +49 541 969 6099
Fax: +49 541 969 6082
LS-Hartmann@uni-osnabrueck.de
Zur Homepage