Fachbereich Rechtswissenschaften


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Top content

Professor Dr. Oliver Dörr, LL.M. (London)

Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung

Tel: +49 541 969 6051 (Sekretariat)

E-Mail: ls-doerr@uni-osnabrueck.de

Homepage: https://www.doerr.jura.uni-osnabrueck.de